Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 10-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:00
Trường đấu CPC5

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu CPC5

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC5

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:50
Trường đấu CPC5

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu CPC5

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC5