Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 13-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:07
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:48
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC5

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC5

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC5

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC5

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu CPC5

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC5

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu CPC5

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC5