Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 24-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:04
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:16
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:33
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7B

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7B

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:00
Trường đấu TH7B

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7B

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7B

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7B

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B