Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 30-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:27
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:01
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:26
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:35
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:32
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:21
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu TH7B

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7B

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7B

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7B

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7B

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu TH7B

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu TH7B

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu TH7B

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7B

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7B

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7B

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7B

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu TH7B

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7B

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu TH7B

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu TH7B