Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 10-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:47
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:16
Trường đấu TH7C