Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 16-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:15
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:48
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7C

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7C

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7C

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7C

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu TH7C