Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 17-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:05
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7C